Lasy Nadleśnictwa

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Nadleśnictwa Radoszyce położone są w VI Krainie Małopolskiej.Południowa część Nadleśnictwa znajduje się w dzielnicy Gór Świętokrzyskich (VI.2)- Mezoregiony: Puszczy Świętokrzyskiej (VI.2a), Łysogórski (VI.2.b), natomiast północna w dzielnicy Łódzko – Opoczyńskiej(VI.1)- Mezoregion Piotrkowsko-Opoczyński (VI.1.b).

Warunki klimatyczne

Nadleśnictwo Radoszyce znajduje się w środkowopolskiej strefie ekoklimatycznej, odznaczającej się klimatem o charakterze przejściowym między klimatem środkowoeuropejskim i subkontynentalnym. Charakterystyczną cechą tego klimatu jest pojawianie się późno-wiosennych, przygruntowych przymrozków, powodowanych napływem arktycznych mas powietrza z północy.

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec z przeciętną temperaturą +19 st. C, a najzimniejszym styczeń, z przeciętną temperaturą -2,4 st. C. Średnia temperatura roczna w analizowanym okresie wyniosła +8,4 st. C. Ilość rocznych opadów atmosferycznych w wymienionym okresie wyniosła średnio 599 mm. Okres wegetacyjny trwał od 202-215 dni.

Dominowały wiatry z kierunków zachodnich, rzadziej z kierunków wschodnich.

 

Warunki hydrologiczne

Obszar Nadleśnictwa Radoszyce położony jest w dorzeczu Wisły, na terenie prawobrzeżnej zlewni II rzędu rzeki Pilicy. Do ważniejszych stałych cieków wodnych występujących na omaiwianym terenie zaliczyć należy takie rzeki jak: Czarna Maleniecka, Czarna, Plebanka oraz strumień Kozówka.

Poza wymienionymi rzekami istnieją stałe, bądź czasowe naturalne i sztuczne cieki wodne, odprowadzające nadmiar wód powierzchniowych do wymienionych wyżej rzek.

Bliskość zbiornika wodnego w Siepli, a także kilku mniejszych akwenów o charakterze stawów hodowlanych lub zbiorników retencyjnych znajdujących się na omawianym terenie, stabilizuje poziom wód gruntowych w położonych w ich sąsiedztwie terenach leśnych.

Liczne bezodpływowe obniżenia terenu, o nieprzepuszczalnym podłożu, przczyniają się do powstawania obszarów podmokłych i bagiennych, gromadzących znaczne zasoby wody.

 

Budowa geologiczna i warunki glebowe

Budowa geologiczna i morfologiczna terenu N-ctwa Radoszyce charakteryzuje się różnorodnością utworów gelogiczno-glebowych oraz form ukształtowania powierzchni. Na taką budowę geologiczną i rzeźbę terenu miały wpływ dwa zlodowacenia: południowopolskie i środkowopolskie, które pozostawiły po sobie różnej genezy piaski (zwałowe, rzeczne, zandrowe, eoliczne), utwory wytworzone z: piasków zalegających na glinach zwałowych, piasków występujących z głazami różnej wielkości oraz gliny zwałowe z nagromadzonymi głazami i żwirami, gliny morenowe.

 

Warunki siedliskowe

Zestawienie powierzchni poszczególnych typów siedliskowych lasu:

- bór suchy (Bs) - powierzchnia 4,29 ha, udział 0,04%,
- bór świeży (Bśw) - powierzchnia 2340,36 ha, udział 20,90 %,
- bór wilgotny (Bw) - powierzchnia 29,16 ha, udział 0,26 %,
- bór mieszany świeży (BMśw) - powierzchnia 2105,18 ha, udział 18,80 %,
- bór mieszany wilgotny (BMw) - powierzchnia 2248,99 ha, udział 20,09 %,
- bór mieszany bagienny (BMb) - powierzchnia 58,58 ha, udział 0,52 %,
- las mieszany świeży (LMśw) - powierzchnia 858,56 ha, udział 7,67 %,
- las mieszany wilgotny (LMw) - powierzchnia 834,06 ha, udział 7,45 %,
- las mieszany bagienny (LMb) - powierzchnia 29,98 ha,udział 0,27 %,
- las świeży (Lśw) - powierzchnia 105,51 ha, udział 0,94 %,
- las wilgotny (Lw) - powierzchnia 174,65 ha, udział 1,56 %,
- oles (Ol) - powierzchnia 328,19 ha, udział 2,93 %,
- oles jesionowy (OlJ) - powierzchnia 120,74 ha, udział 1,08 %,
- bór mieszany wyżynny świeży (BMwyżśw) - powierzchnia 4,55 ha, udział 0,04 %,
- las mieszany wyżynny świeży (LMwyżśw) - powierzchnia 1484,46 ha, udział 13,26 %,
- las mieszany wyżynny wilgotny (LMwyżw) - powierzchnia 128,03 ha, udział 1,14 %,
- las wyżynny świeży (Lwyżśw) - powierzchnia 341,19 ha, udział 3,05 %.