Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkiem ekologicznym nazywamy teren nieleśny (w rozumieniu kategorii użytku gruntowego), objęty ochroną prawną w celu zachowania ekosystemów mających znaczenie dla różnorodności biologicznej.

Użytkami ekologicznymi mogą być: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Aktualnie na terenie nadleśnictwa znajduje się jeden użytek ekologiczny tzw. „Mokry Las", jest to ekosystem łąkowo-bagienny o łącznej powierzchni około 300 ha. Teren ten stanowi miejsce bytowania wielu cennych gatunków ptaków między innymi: cietrzewia, trzmielojada, żurawia, derkacza. Obiekt ten został powołany w 2002 r. Obejmuje on swoim zasięgiem tereny różnych form własności w tym Lasów Państwowych w obrębach ewidencyjnych Skąpe, Budzisław, Zaostrów.

Wykaz istniejących użytków ekologicznych:

Lp.

Nr rej. Wojew.

Leśnictwo

Pow. (ha)

Opis

1.

Uchwala Nr XIII/85/2002 Rady Gminy Słupia z dnia 19 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2002 r. poz. 1707)

Ruda Pilczycka

17,81

Użytek ekologiczny „Mokry Las”

Razem:

17,81

 -