Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Przeważającą część powierzchni Nadleśnictwa Radoszyce stanowią lasy gospodarcze – 7126,17 ha. Wśród lasów ochronnych największą część stanowią wodochronne - 3804,94 ha, zaś reszta to drzewostany nasienne – 17,30 ha i ostoje zwierząt – 208,15 ha.

Siedliska

Przeważają zdecydowanie siedliska borowe – 68 % powierzchni leśnej, siedliska lasowe zajmują 27,9 % a olsowe 4,1%.
Pod względem stopnia uwilgotnienia dominują siedliska świeże – 65,1% najmniej zaś jest siedlisk suchych – 0,1 %. Siedliska wilgotne zajmują 29,8 % natomiast bagienne 0,9 %. 

 

Gatunki 

Wśród gatunków drzew największą rolę odgrywa sosna , udział pozostałych gatunków jest znikomy. 

 

Pochodzenie

Drzewostany obu obrębów leśnych Nadleśnictwa Radoszyce w zdecydowanej większości pochodzą z odnowień sztucznych, niewielka ich część powstała z samosiewu, zaś drzewostany odroślowe zajmują jedynie 1,66 % zalesionej powierzchni leśnej.
Znikomą powierzchnię zajmują drzewostany z panującym gatunkiem obcym – zaledwie 2,65 ha. Drzewostany na gruntach porolnych zajmują 0,82 % zalesionej powierzchni leśnej Nadleśnictwa.