Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu zajmuje się odnawianiem (powstawaniem) i pielęgnowaniem drzewostanów, zalesianiem powierzchni nieleśnych oraz zależnościami pomiędzy drzewostanem a środowiskiem.

Hodowla lasu zajmuję się między innymi takimi działami jak:
- odnowienie lasu i zalesienia,
- melioracje leśne,
- pielęgnowanie lasu,
- szkółkarstwo,
- nasiennictwo.

Odnowienie lasu i zalesienia - celem prac odnowieniowych lasu jest inicjowanie i kształtowanie młodego pokolenia lasu mającego zająć miejsce dotychczasowych drzewostanów, ustępujących bądź to w toku użytkowania przy zastosowaniu określonych rębni, bądź też zniszczonych przez klęski żywiołowe ( pożary, śniegi, żery owadów, grzyby pasożytnicze, itp.).

Roczny plan odnowień i zalesień w nadleśnictwie wynosi około 116 ha z czego 56 % stanowią odnowienia pod osłoną drzewostanu i 44 % to odnowienia na powierzchniach otwartych. Głównymi gatunkami wprowadzanymi na uprawy są: sosna, jodła, dąb, buk i olsza pozostałe to brzoza, lipa, jawor, świerk, modrzew i inne.

Istotnym aspektem działalności nadleśnictwa jest wykorzystywanie możliwości bogatych siedlisk w celu inicjowania odnowień naturalnych. Nadleśnictwo prowadzi działania mające na celu zintensyfikowanie tego procesu. W okresie 2009-2013 Nadleśnictwo Radoszyce uznało średniorocznie ok. 8 ha odnowień naturalnych.

Melioracje leśne - melioracje agrotechniczne oznaczają w gospodarstwie leśnym różne zabiegi mające na celu polepszenie warunków glebowych dla młodego pokolenia drzew.

Pielęgnowanie lasu – obejmuje pielęgnowanie drzewostanu polegające na prowadzeniu cięć pielęgnacyjnych i pielęgnowaniu drzew, również pielęgnowanie siedliska obejmujące prace związane z pielęgnowaniem gleby, wprowadzaniem podszytów i dolnego piętra oraz kształtowaniem brzegów drzewostanów. W ramach pielęgnowania lasu wyróżniamy:
1. Pielęgnację upraw tj. niszczenie konkurencyjnej roślinności i pielęgnacja gleby oraz czyszczenia wczesne.
2. Pielęgnację młodników tj. czyszczenia późne.
3. Trzebieże wczesne.
4. Trzebieże późne.

Zabiegi o charakterze pielęgnowania lasu Nadleśnictwo Radoszyce prowadzi średniorocznie na łącznej powierzchni ok. 1200 ha.

Zasady hodowli lasu