Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

 
Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC® (SGS-FM/COC-011265) (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Radoszyce wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).
Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa Radoszyce obejmują następujące kategorie obszarów:
HCVF 1 – Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych, do których zaliczono:
HCVF 1.1. - Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej (głównie rezerwaty przyrody).
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem (do tej kategorii zaliczono: ostoje bociana czarnego i kraski).
HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (szczególnie obszary objęte inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych wykonaną przez LP w 2007 r.).
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące – lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą siedliskową (buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne).
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe).
HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych (głównie lasy glebochronne i wodochronne spełniające kryteria lasów ochronnych).
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.
HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.
 
Do pobrania:
 
Mapa powierzchni HCVF - załącznik
 

Poszczególne kategorie mogą się pokrywać.

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączeniu.

Informacja techniczna dotycząca mapy: Jest to mapa z obsługą warstw w formacie geopdf – aby móc włączać/wyłączać poszczególne warstwy, proszę pobrać mapę i otworzyć w Adobe Acrobat Reader DC). W lewym górnym narożniku mapy znajduje się menu z możliwością włączania/wyłączania poszczególnych kategorii.

 

W związku z procedurą aktualizacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Radoszyce, informujemy o konsultacjach społecznych w sprawie lasów o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej – tereny ważne kulturowo, przyrodniczo lub religijnie dla miejscowej społeczności.

Wszelkie informacje w tej sprawie udzielane są w Nadleśnictwie Radoszyce pod numerem (41) 3731595.

Nowe propozycje w/w lasów można zgłaszać wypełniając załącznik nr 2a na adres e-mail: ruda@radom.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Radoszyce informuje również o trwających konsultacjach społecznych w sprawie uznania nowych powierzchni leśnych jako HCVF 1.2 w Leśnictwach: Zalesie, Krzyżówki i Salachowy Bór. Wszelkie uwagi można składać na w/w adres e-mail oraz w Biurze Nadleśnictwa Radoszyce (załącznik nr 2).

 

MONITORING LASÓW HCVF

 

Zgodnie z założeniami pisma Zn Spr. ZO-2611-2/2012 r. RDLP Radom w dniu 13.02.2015 dokonano analizy notatek służbowych złożonych przez leśniczych w styczniu 2015 r. Z analizy otrzymanych dokumentów wynika, że:

1. Na terenie lasów HCVF w roku 2014 w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać miały miejsce:

- pożary:

Leśnictwo Ruda Pilczycka: oddz. 277-a, 235-c – HCVF 4.1,

Leśnictwo Lipa: oddz. 123-c, 123-d – HCVF 1.2

Z uwagi na powierzchniowy charakter pożarów oraz niewielką powierzchnię, nie stwierdzono znaczącego negatywnego wpływu pożarów na walory lasów HCVF.

 

2. W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2014 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach HCVF. Wykonywane prace były związane z realizacją zadań wynikających z zapisów obowiązującego PUL dla Nadleśnictwa Radoszyce na lata 2009-2018.

 

 Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu HCVF znajdują się w biurze Nadleśnictwa Radoszyce.