Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary chronionego krajobrazu zajmują zwykle rozległe tereny, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.

 Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu.

Zajmuje powierzchnię 985,75 km². W obrębie Nadleśnictwa obejmuje tereny gmin: Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków a także część obszaru gmin: Końskie oraz Słupia Konecka.

Obszar utworzono w celu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych. Spełnia także rolę klimatotwórczą, poprawia również jakość powietrza atmosferycznego. Blisko połowę jego powierzchni zajmują naturalne kompleksy leśne. Do największych należą: Lasy Koneckie i Lasy Radoszyckie. Do znajdujących się tu zabytków kultury materialnej należą pozostałości po obiektach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

 Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu ma obecnie powierzchnię 5 415 ha. Obszar położony jest głównie w województwie łódzkim oraz częściowo w województwie świętokrzyskim – gminie Słupia (Konecka). Obszar ten pełni rolę ochronną wobec Przedborskiego Parku Krajobrazowego, jako że powstał z jego otuliny.