Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Sieć ekologiczna NATURA 2000 jest systemem ochrony wybranych elementów przyrody przyjętym przez kraje Unii Europejskiej jako jedno z narzędzi realizacji tzw. „konwencji berneńskiej”. Sieć ta ma uzupełniać systemy krajowe i dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 145 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 849 obszary ochrony siedlisk (SOO). Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni lądowej kraju.

Celem utworzenia ekologicznej sieci jest ochrona różnorodności biologicznej na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Program Natura 2000 opiera się na dwóch formach ochrony tzn.:

Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) – wyznaczane w celu ochrony lęgowej ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia),

Specjalne Obszary Ochrony (SOO) – wyznaczone w celu ochrony siedlisk (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie Nadleśnictwa Radoszyce utworzono w ramach realizacji tzw. Dyrektywy Siedliskowej „Ostoję Przedborską" PLH 26004 oraz proponuje się kolejne dwa specjalne obszary ochrony (SOO): „Dolina Czarnej" oraz „Ostoja Pomorzany", ta ostatnia obejmuje grunty położone w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa, nie będące w zarządzie Lasów Państwowych.

Ostoja Przedborska – obszar pozytywnie zaopiniowany przez komisję europejską w dniu 13 listopada 2007 r. (tzw. obszar o znaczeniu dla Wspólnoty). Obejmuje on w dużym stopniu teren Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Występują tu największe na Wyżynie Małopolskiej fragmenty lasów nadrzecznych na siedliskach wilgotnych i bagiennych. Na pozostałych obszarach dominują bory sosnowe z fragmentami grądów, dąbrów i buczyn. Dużą wartość przyrodniczą na tych terenach niosą dobrze zachowane wilgotne łąki i torfowiska.

Dolina Czarnej – obszar obejmuje dolinę rzeki Czarna Konecka od źródeł do ujścia. Jest to obszar z tzw. „Shadow List 2006" propozycji organizacji pozarządowych. Rzeka ta przedstawia wartość przyrodniczą ze względu na bogactwo fauny w tym wielu gatunków ryb oraz cenne fragmenty łąk, torfowisk, bagien jak również lasów łęgowych i olsów. Dolina Czarnej stanowi istotny regionalny korytarz ekologiczny. Wilgotne i bagienne siedliska leśne ograniczają się jedynie do wąskiego pasa wzdłuż rzeki, na pozostałym obszarze dominują bory sosnowe.

Ostoja Pomorzany – jest to obszar zaproponowany przez organizacje pozarządowe w tzw. „Shadow List 2008".