Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,6 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Zasięg administracyjny Nadleśnictwa Radoszyce częściowo obejmuje obszar Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Tereny Przedborskiego Parku Krajobrazowego i Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu leżą na pograniczu województw łódzkiego i świętokrzyskiego. W zasięgu Nadleśnictwa Park Krajobrazowy obejmuje tereny Gminy Słupia (Konecka) – tj. Leśnictwo Ruda Pilczycka.

Przedborski Park Krajobrazowy został powołany rozporządzeniami w 1988 r. Celem utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego (PPK) jest ochrona najcenniejszych zjawisk przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych, występujących na jego obszarze. PPK jest jednym z najcenniejszych parków krajobrazowych w środkowej Polsce. Park odznacza się dużą zmiennością budowy geologicznej i rzeźby terenu, co wpływa na zwiększone zróżnicowanie innych elementów środowiska przyrodniczego: gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, mikroklimatu, szaty roślinnej i świata zwierzęcego. W wyniku tych zróżnicowań powstał malowniczy krajobraz, odznaczający się dużą różnorodnością i pięknymi punktami widokowymi. Ochrony wymagają walory przyrodniczo-krajobrazowe, głównie najbardziej naturalnych terenów w dolinie Pilicy i jej dopływów, rozległe kompleksy leśne i borowe (pozostałości Puszczy Pilickiej) oraz pasmo wypiętrzeń jurajskich i kredowych.