Wydawca treści Wydawca treści

Rodo

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radoszyce, ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce tel.: 41 373-15-95, adres e-mail: radoszyce@radom.lasy.gov.pl.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadleśnictwie Radoszyce – P. Marta Stachowicz można skontaktować się poprzez adres e-mail: radoszyce@radom.lasy.gov.pl.

3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Nadleśnictwo przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim ze względu na prawne obowiązki w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z:

 

  •  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz.1463);

•  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256,  695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187);

•  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019);

•  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, 2320);

•  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Nadleśnictwo może przetwarzać Pani/Pana dane w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z zasadą, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem art. 6, ust. 1, lit. b RODO.

Nadleśnictwo jest obowiązane do prowadzenia rachunkowości, przez co ciążą na nas także obowiązki podatkowe (wystawiamy rachunki, faktury oraz inne dokumenty księgowe) za wykonane przez nas usługi art. 6, ust.1, lit. c RODO z zw. z:

• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.217);

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 72);

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747,2320, 2419).

Nadleśnictwo świadczy odpłatne usługi, dlatego mamy prawo do dochodzenia roszczeń z  tytułu prowadzonej przez nas działalności art. 6, ust.1, lit. b i f RODO.

Aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia na terenie siedziby Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radoszyce z siedzibą przy ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce prowadzi monitoring wizyjny art. 6, ust.1, lit. c oraz f RODO z zw. z:

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

• Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735, z 2021 r. poz. 159, 255).

 

Nadleśnictwo, zatrudnia pracowników i prowadzi rekrutacje na wolne stanowiska, co wiąże się  z otrzymywaniem życiorysów art. 6, ust.1, lit. a RODO – zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), art. 6 ust. 1, lit. b RODO w zw. z:

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353);

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz.1463).

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Po realizacji umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie. Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Panią/Pana zgody – będziemy przetrzymywać te dane do czasu odwołania zgody. W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni. Po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy. Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przetrzymywać dokumentację pracowniczą przez okres – 50 lat a dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. – 10 lat.

5. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiadasz następujące prawa:

• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, art. 15 RODO;

• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych, art. 16. RODO;

• prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 17 RODO;

• prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania art. 18 RODO;

• prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany art. 20 RODO;

• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń art. 21 RODO;

• prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. art. 19 RODO;

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań administratora.

 

 

Klauzula informacyjna systemu służbowych urządzeń rejestrujących w Nadleśnictwie Radoszyce

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawne swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

  1. Na terenie Nadleśnictwa Radoszyce funkcjonuje system służbowych urządzeń  rejestrujących w ramach ochrony mienia i zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie  szkodnictwa leśnego, ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia.
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Radoszyce z siedzibą  w Radoszycach przy ul. Piotrkowskiej 29. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: radoszyce@radom.lasy.gov.pl.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Pani Marta Stachowicz, adres e-mail: radoszyce@radom.lasy.gov.pl.
  4. Dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: profilaktyki i ograniczania niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego; ujawniania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego na terenach i gruntach leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych; zebrania materiału dowodowego, jeśli okoliczność wskazuje na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia; poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników Straży Leśnej prowadzących czynności kontrolne w stosunku do osób i mienia.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych na zasadach określonych w art. 15 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO.
  8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą też podane profilowaniu.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.