Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1502 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 1285 zlokalizowana jest na gruntach w zarządzie PGL LP. Łącznie zajmują one powierzchnię 123,5 tys. ha, natomiast powierzchnia leśna w rezerwatach wynosi niemal 106 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Radoszyce położony jest jeden rezerwat przyrody „Piekiełko Szkuckie".

Rezerwat przyrody, znajduje się w pobliżu wsi Szkucin, w gminie Ruda Maleniecka, w powiecie koneckim. Został utworzony w 1995 roku na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Rezerwat zajmuje szczytową partię łagodnego wzniesienia, obejmując obszar lasu oraz skał
o powierzchni 2,71 ha. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zlepieńców dolnojurajskich, które tworzą formy skalne o unikalnej budowie - gładkie otoczaki szarych piaskowców tkwiących
w piaszczystym spoiwie.

W drzewostanie gatunkiem panującym jest sosna w wieku 110 lat z domieszką dębu, jodły i buka występujących miejscowo. Drugie piętro buduje grab z domieszką jodły, świerka, brzozy i dębu. Wytworzyło się tu siedlisko lasu mieszanego wyżynnego świeżego.